รางระบายน้ำคอนกรีตอัดแรง

รางระบายน้ำชนิดอัดแรง03_withAS

ขนาดW1H1HLTWTSเหล็กเสริม As1เหล็กเสริม As2
U 2002002002502000455013 Ø 5.54 Ø 5.5
U 3003003504252000757513 Ø 5.56 Ø 5.5
U 4004004505252000757513 Ø 5.58 Ø 5.5
U 5005005506252000757510 Ø 810 Ø 8
U 600600650750200010010010 Ø 812 Ø 8
UD 60060065075020009010010 Ø 812 Ø 8

ดาวน์โหลด
รางระบายน้ำคอนกรีตขนาด U 200             pdf02

รางระบายน้ำคอนกรีตขนาด U 600                   pdf02

รางระบายน้ำคอนกรีตขนาด UD 600                pdf02

รางระบายน้ำคอนกรีตอัดแรง ขนาด U 300  pdf02
รางระบายน้ำคอนกรีตอัดแรง ขนาด U 400  pdf02
รางระบายน้ำคอนกรีตอัดแรง ขนาด U 500  pdf02
รางระบายน้ำคอนกรีตอัดแรง ขนาด U 600  pdf02