รางระบายน้ำคอนกรีตแบบมีบ่ารองฝา

drawing รางระบายน้ำแบบมีบ่า04_withASandH

ขนาดW1W2H1HLTWTSเหล็กเสริม As1เหล็กเสริม As2
UL 2502502702503752000657513 Ø 5.55 Ø 5.5
UL 3003003203004252000657513 Ø 5.56 Ø 5.5
UL 4004004204005252000657513 Ø 5.58 Ø 5.5
UL 5005005205006252000657510 Ø 810 Ø 8
UL 60060062060075020009010010 Ø 812 Ø 8

ดาวน์โหลด
รางระบายน้ำคอนกรีต ขนาด UL 250                
รางระบายน้ำคอนกรีต ขนาด UL 300                pdf02
รางระบายน้ำคอนกรีต ขนาด UL 400                
รางระบายน้ำคอนกรีต ขนาด UL 500                
รางระบายน้ำคอนกรีต ขนาด UL 600